Jaarrekening

Volledige PDF

Balans

Volledige PDF

Actieve toestand

2018
EUR
2017
EUR
Vaste activa1.204.181.083,44 1.201.564.095,91
III. Materiële vaste activa1.200.143.006,87 1.197.526.749,34
IV. Financiële vaste activa4.038.076,574.037.346,57
Vlottende activa150.835.724,77138.635.077,08
VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering12.318.165,4512.176.875,54
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar88.254.857,3985.986.060,75
VIII. Geldbeleggingen13.000.000,0018.525.000,00
IX. Liquide middelen34.175.520,4320.011.850,55
X. Overlopende rekeningen3.087.181,50 1.935.290,24
Totaal der activa1.355.016.808,211.340.199.172,99
Volledige PDF

Passieve toestand

2018
EUR
2017
EUR
Eigen vermogen858.328.628,78858.360.490,41
I. Kapitaal580.000.000,00580.000.000,00
III. Herwaarderingsmeerwaarden208.064.411,52214.759.374,92
IV. Reserves68.625.876,3561.930.912,95
VI. Kapitaalsubsidies1.638.340,911.670.202,54
Voorzieningen en uitgestelde belastingen22.224.881,8929.168.693,65
VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten21.536.695,0328.467.123,25
VII. B. Uitgestelde belastingen688.186,86701.570,40
Schulden474.463.297,54452.669.988,93
VIII. Schulden op meer dan één jaar113.883.666,59117.611.964,74
IX. Schulden op ten hoogste één jaar121.098.549,51128.111.375,25
X. Overlopende rekeningen239.481.081,44206.946.648,94
Totaal der passiva1.355.016.808,211.340.199.172,99

Resultaatrekening

Volledige PDF
2018
EUR
2017
EUR
I. Bedrijfsopbrengsten338.671.190,71342.582.278,85
II. Bedrijfskosten-276.731.172,39-275.220.048,89
III. Bedrijfswinst61.940.018,3267.362.229,96
IV. Financiële opbrengsten431.948,24230.889,89
V. Financiële kosten-3.344.554,03-3.422.940,05
VI. Winst van het boekjaar vóór belasting59.027.412,5364.170.179,80
VII. A. Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen48.913,5956.023,66
VIII. Belastingen op het resultaat-16.380.251,74-21.819.270,49
IX. Winst van het boekjaar42.696.074,3842.406.932,97
XI. Te bestemmen winst van het boekjaar42.696.074,3842.406.932,97

Resultaatverwerking

Volledige PDF
2018
EUR
2017
EUR
A. Te bestemmen winst42.696.074,3842.406.932,97
F. Uit te keren winst-42.696.074,38-42.406.932,97